Inschrijfformulier

Naam:

Roepnaam:

Voorletters:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-Mail:

Bank/Gironummer:

Kledingmaat:

Shirt:Broek:

 

Ondergetekende verklaart zich hierbij aan te sluiten als lid bij Toerclub Vlijmen onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Tevens verklaart ondergetekende in te stemmen met de informatie en voorwaarden zoals in het informatieblad gegeven is. De contributie dient jaarlijks, bij machtiging, te worden voldaan door betaling op bankrekening RABO Bank nr. 15.47.72.658 (1) Het lidmaatschap loopt van 01 maart tot 01 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Men kan er echter ook voor kiezen om oktoberlid te worden. Het lidmaatschap loopt dan vanaf oktober van het lopende jaar tot en met 01 maart van twee kalenderjaren daaropvolgend. (1) Na ontvangst van de contributie gaat het lidmaatschap in.

Geef een reactie

X