Privacy policy

Algemeen

Toerclub Vlijmen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toerclub Vlijmen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toerclub Vlijmen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Toerclub Vlijmen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het programma en/of uitnodigingen;
 • Het verspreiden van clubnieuws;
 • Het incasseren van contributie;
 • Verstrekken van het clubtenue.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw lidmaatschap bij Toerclub Vlijmen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Toerclub Vlijmen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboorte datum;
 • Kledingmaten;
 • IBAN nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Toerclub Vlijmen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de duur van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s van leden op onze website

Tijdens onze toertochten kunnen foto’s van deelnemers gemaakt worden, die vervolgens op onze website gebruikt worden in verslagen en/of fotoreportages. Als dit voor iemand een probleem is, dan horen we dat graag. Er zullen passende maatregelen getroffen worden om publicatie van ongewenste foto’s te voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Toerclub Vlijmen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten;
 • Het toesturen van de sponsorfactuur;
 • Het plaatsen van uw logo en bedrijfsnaam op onze website;
 • Het linken van uw logo op onze website aan uw website.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of tekenen van een sponsorcontract.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Toerclub Vlijmen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfslogo
 • Website;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Toerclub Vlijmen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode die is overeengekomen in het sponsorcontract.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan onze veldtoertocht

Persoonsgegevens van deelnemers aan de veldtoertocht worden door Toerclub Vlijmen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Deelname aan onze veldtoertocht.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Toerclub Vlijmen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Toerclub Vlijmen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende één jaar i.v.m. de uitnodiging voor de veldtoertocht van volgend jaar.

Foto’s van deelnemers aan de veldtoertocht

Tijdens onze jaarlijkse veldtoertocht worden actiefoto’s van deelnemers gemaakt, die vervolgens op onze website gratis gedownload kunnen worden. Als dit voor iemand een probleem is, dan horen we dat graag. Er zullen passende maatregelen getroffen worden om publicatie van ongewenste foto’s te voorkomen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het aanvinken van ritten op afspreken.nl
 • Het lidmaatschap van de NTFU;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Toerclub Vlijmen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Toerclub Vlijmen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

X